MaQasid Hakkında

Vizyonumuz

Dünya eko­no­mi­si­nin reel sek­tör­le­ri­ne kat­kı yapan glo­bal, enteg­re ve ken­di ala­nın­da lider bir yatı­rım plat­for­mu oluş­tu­ra­bil­mek.

Misyonumuz

Teknoloji, uzman­lık ve faiz­siz finans yatı­rım pren­sip­le­ri­ni bir ara­ya geti­re­rek yük­sek geti­ri­li ve var­lı­ğa daya­lı alter­na­tif yatı­rım araç­la­rı suna­bil­mek.

Temel değerler

Etik finans

İş mode­li­mi­zi reel kesi­me kat­kı yapan uygun yatı­rım fır­sat­la­rı­nı araş­tır­mak ve değer­len­dir­mek üze­ri­ne bina ettik çün­kü ger­çek bir eko­no­mi­nin ancak ona uygun bir değer­ler sis­te­mi üze­ri­ne bina edi­le­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz.

Çeşitlendirme

Düşünen zihin­le­rin çeşit­len­di­ril­me­si yara­tı­cı çözüm­le­rin geliş­ti­ril­me­si­ni, yatı­rım araç­la­rı­nın çeşit­len­di­ril­me­si ise ris­kin kont­rol edi­le­bil­me­si­ni sağ­lar. Bu yüz­den Maqasid fark­lı geç­miş­le­ri olan ve fark­lı sek­tör­ler­den gelen pro­fes­yo­nel­ler­le çalış­ma­yı ter­cih edi­yor. Çeşitlendirme her anlam­da risk­le­ri yatış­tır­mak için izle­di­ği­miz temel bir pren­sip.

İnovasyon

Hızlı ve sürek­li deği­şen bir dün­ya­nın par­ça­sı olmak Maqasid üze­rin­de bu deği­şi­me hız­lı bir şekil­de adap­te olma bas­kı­sı oluş­tu­ru­yor. Bununla baş ede­bil­mek ve büyü­me­yi sür­dü­re­bil­me­nin en iyi yolu da tek­no­lo­ji ve ino­vas­yon çözüm­le­ri­ne yatı­rım yap­mak. Bu şekil­de port­föy yöne­ti­mi­ni daha etkin hale getir­mek ve iste­nen hedef­le­re daha hız­lı bir şekil­de ulaş­mak müm­kün.

Kurucularımız

Maqasid gücü­nü, fark­lı endüst­ri­ler­de yatı­rım tec­rü­be­si olan kuru­cu­la­rı­nın uzman­lı­ğın­dan alır. Ekibimiz dün­ya­nın gele­ce­ği­ne kat­kı­da bulu­na­cak ve onu şekil­len­di­recek glo­bal bir yatı­rım plat­for­mu oluş­tur­ma viz­yo­nu­nu tut­kuy­la pay­laş­mak­ta­dır.

Kurucularımız Orta Doğu’nun Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır gibi dört büyük ülke­sin­de yatı­rım ve finans tec­rü­be­si olan kişi­ler­dir. Kurucularımızın başa­rı­lı yöne­tim tec­rü­be­le­rin­den yola çıka­rak kuru­lan MaQasid, ortak bir viz­yon çer­çe­ve­sin­de takip edi­lecek yatı­rım fır­sat­la­rı­nı değer­len­di­recek bir plat­form ola­rak tasar­lan­mış­tır.

Kuruluş Belgeleri

(İndirin)