Yatırım Ürünleri

Bireysel Portföy Yönetimi

MaQasid, yatı­rım­la­rı­nı ve var­lık­la­rı­nı değer­len­dir­mek iste­yen iş adam­la­rı­na, pro­fes­yo­nel­le­re ve birey­le­re yöne­lik hazır­lan­mış ve onla­rın risk sevi­ye­le­ri­ne özel tasar­la­nan ürün­ler sun­mak­ta­dır. Amacımız, müş­te­ri­le­ri­mi­zin gün­lük iş yoğun­lu­ğu­nu engel­le­me­den yatı­rım­la­rı­nı değer­len­di­re­rek başa­rı­lı bir per­for­mans sun­mak­tır.

Yatırımları nasıl değerlendiririz?

MaQasid ola­rak doğ­ru yatı­rım stra­te­ji­si­nin ve yatı­rı­mın etkin yöne­ti­mi­nin uzun dönem port­föy per­for­man­sın­da etki­li oldu­ğu­nu düşün­mek­te­yiz. MaQasid’in tec­rü­be­li port­föy yöne­ti­ci­le­ri­nin kat­kı­la­rı ile risk sevi­ye­le­ri­nin sınır­lan­dı­rıl­ma­sı ve port­föy geti­ri­si­nin ide­al sevi­ye­le­re çıka­rıl­ma­sı için yatı­rım­la­rı­mı­zı yük­sek geti­ri­li faiz­siz enst­rü­man­lar­la çeşit­len­di­ri­riz. Bu şekil­de müş­te­ri­le­ri­mi­ze yük­sek kali­te­de yatı­rım araç­la­rı suna­rız.

Portföy çeşitlendirilmesi yatırım yönetiminde neden bir zorunluluktır?

MaQasid, müş­te­ri­le­ri­nin port­föy­le­ri­nin far­kı yatı­rım alan­la­rın­da çeşit­len­di­ri­le­rek top­lam port­fö­yün sis­te­ma­tik ris­ki­nin sınır­lan­dı­rır.

Doğru şekil­de yapı­lan­dı­rıl­mış ve çeşit­len­di­ril­miş bir port­föy­de müş­te­ri­nin yatı­rım enst­rü­man­la­rı­na katı­lı­mı artı­rı­lır­ken, bek­len­me­dik zaman­lar­da olu­şan olum­suz mar­ket koşull­la­rı­na kar­şı port­fö­yün diren­ci de kuv­vet­len­di­ril­mek­te­dir. Aynı zaman­da, yapı­lan­dır­ma ve çeşit­len­dir­me port­föy dağı­lı­mı­nın sürek­li değiş­ti­ril­me­si­nin önü­ne geçer ve liki­di­te­nin sta­bil kal­ma­sı­nı sağ­lar.

Yatırımınızın doğ­ru şekil­de plan­la­ma­sı için tec­rü­be­li port­föy yöne­ti­ci­le­ri­miz yar­dı­ma hazır­dır. Sizin risk pro­fi­li­ni­zin tayi­ni ve yatı­rım ufku­nu­zun belir­len­me­si ile atı­lan ilk adım­lar son­ra­sı, MaQasid Portföy Yönetimi’nin sun­du­ğu yatı­rım ürün­le­ri ve ser­vis­le­ri ken­di port­fö­yü­nü­zün yara­tıl­ma­sın­da köşe taşı göre­vi göre­cek­tir.

Fon Yönetimi

Yatırım fon­la­rı, bir­den faz­la kişi­ye kol­lek­tif bir yatı­rım ala­nı oluş­tu­ra­rak pro­fes­yo­nel fon yöne­ti­ci­le­ri tara­fın­dan yöne­ti­len bir ortam­da müş­te­ri var­lık­la­rı­nın değer­len­dir­me­si­ni sağ­lar.

Fon türleri

Katılım Endeksi Hisse Fonları

Borsa İstanbul’da faiz­siz finans kural­la­rı­na uygun ola­rak işlem gören his­se­ler­den olu­şan bu fon, Türkiye piya­sa­la­rı­nın sun­du­ğu yük­sek potan­si­ye­li tem­sil etmek­te­dir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Fonları, uzun vade­de daha yük­sek geti­ri potan­si­ye­li sunan ve Türkiye’deki yer­le­şik KOBİ’lere yatı­rım yapa­rak yük­sek risk pro­fil­li bir müş­te­ri kit­le­si­ni hedef­le­mek­te­dir.

Katılım Sermayesi Sabit Getiri Fonları

Katılım Sermayesi Sabit Getiri Fonları, Türkiye’de sunu­lan faiz­siz sabit geti­ri enst­rü­man­la­rı­nı kul­la­na­rak yatı­rım­cı­la­rı­na sınır­lı risk­li ve düzen­li kazanç sunan bir yapı oluş­tur­mak­ta­dır.